Lihatlah, suatu hari Usamah bin Zaid, ra., datang kepada Rasulullah SAW untuk membantu membebaskan atau meringankan hukuman bagi seorang wanita Bani Makhzum yang telah melakukan pencurian. Rasulullah SAW melihat sikap Usamah seketika marah, seraya bersabada : " Kau (wahai Usamah) akan membebaskan seseorang dari hukum yang telah Allah tentukan?! Melihat kejadian itu Rasulullah segera berdiri di depan khalayak, dan bersabda : "Sungguh orang-orang terdahulu sebelum kelain dihancurkan ( oleh Allah ) karena bila pemuka mereka mencuri dibebaskan dari hukum, dan bila orang-orang lemah yang mencuri ditimpakanlah kepada mereka hukuman. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian, niscaya akan saya potong tangannya ".

Ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, Aisyah binti Abu Bakar ra, istri Rasulullah yang paling muda menjawab : "akhlaknya Al Qur'an". Benar, akhlak Rasulullah merupakan cerminan Al-Qur'an. Simaklah Allah berfirman :"Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an agar kemu menerangkan kepada umatmanusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan" (QS.16:44). Maksud keterangan dalam ayat ini bukan hanya yangdiucapkan, melainkan semua sikap dan tindakan Rasulullah merupakan terjemahan hidup, dari kandungan Al-Qur'an. Bila kita ingin memahami Al-Qur'an mari kita baca sirahnya, kita ikuti akhlaknya, kita akan mengerti hakikat yang diajarkan Al Qur'an.

Bila kita kebingungan mencari idola hidup,Rasulullah SAW adalah idola yang paling pantas dalam setiap zaman. Tidak adasedikitpun dari kepribadiannya yang tidak baik. Semua sisi dari prilakunya merupakan cerminan kebaikan. Allah berfriman : "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatagan) hari kiamat dan dia banyakmenyebut Allah (QS.33:21).

Bila kita ingin tahu bagaimana maksud ayat (QS.4:135, QS.5:8) yang menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan sebagai bukti ketaatan dan ketakwa kapada Allah SWT., kita lihat bagaimana Rasulullah bertindak adil di antara istri-istrinya, di antara sahabat-sahabatnya dan dalam kepemimpinannya.

Pernahkah kita membaca bahwa Rasulullah bermain kolusi dengan sahabat-sahabat dekatnya? Mendahlukan kepentigan pribadinya atau keluarganya? Memanfaatkan kedudukannya untuk menumpuk kekayaan? Kekuasaan tidak membuat Rasulullah sombong. Karena ia mengerti bahwa itu semata alat untuk menegakkan ajaran Allah. Prinsip Syura benar-benar Rasulullah junjung tinggi. Bila syura menentukan suatu keputusan, Rasulullah segera tunduk terhadap keputusan itu, sekalipun ia mempunyai pendapat pribadi. Dalam keputusan perang Uhud misalnya, Rasulullah SAW mengikuti keputusan syura untuk menghadapi kaum kafir Quraisy di Luar kota Madinah, padahal ia mempunyai pendapat untuk menghadapinya di dalam kota.

Bahkan Rasulullah tidak sama sekali segan untuk meminta pendapat dari seorang istrinya sekalipun dakam hal besar yang berkaitan dengan urusan negara. Di dalam diri Rasulullah tergambar cerminan kehambaan sejati kepada Allah. Sekecil apapun dari perilaku kepemimpinannya adalah dalam rangka mentaati printah Allah yang Maha Mengetahui. Dan dalam kesadaran bahwa kelak di hari Kiamat ia akan mepertanggung jawabkan semuanya itu di depan Allah. Karenanya bagi Rasulullah tidak ada bedanya sahabat dekat, keluarga atau orang lain, semuanya sama di depan hukum, jika melanggar harus mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya. L

ihatlah, suatu hari Usamah bin Zaid, ra., datang kepada Rasulullah SAW untuk membantu membebaskan atau meringankan hukuman bagi seorang wanita Bani Makhzum yang telah melakukan pencurian. Rasulullah SAW melihat sikap Usamah seketika marah, seraya bersabada : " Kau (wahai Usamah) akan membebaskan seseorang dari hukum yang telah Allah tentukan?! Melihat kejadian itu Rasulullah segera berdiri di depan khalayak, dan bersabda : "Sungguh orang-orang terdahulu sebelum kelain dihancurkan ( oleh Allah ) karena bila pemuka mereka mencuri dibebaskan dari hukum, dan bila orang-orang lemah yang mencuri ditimpakanlah kepada mereka hukuman. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian, niscaya akan saya potong tangannya ".

DR. Amir Faishol Fath.