Apakah yang menjadi tanda-tanda orang yang bertakwa? Atas jawaban Bapak saya ucapkan terima kasih. Tanya: Apakah yang menjadi tanda-tanda orang yang bertakwa? Atas jawaban Bapak saya ucapkan terima kasih. Mujayin Jl. Diponegoro 47 Parakan Jawab: Tanda-tanda orang yang bertakwa itu antara lain: Beriman kepada yang gaib, yang tak terindera seperti iman terhadap adanya Allah, para malaikat, hari kebangkitan, sorga, neraka, dan sebagainya. (Dan ini tampak dari sikap perbuatan yang sesuai dengan tuntutan iman tersebut); ajeg (rutin) melaksanakan kewajiban salat; mau menafkahkan sebagian hartanya (berzakat), bersedekah, dan sebagainya); beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan kitab-kitab Allah lainnya yang diturunkan kepada para utusan sebelum Nabi Muhammad Saw; yakin terhadap Hari Kemudian; menyantuni anak yatim dan kaum lemah; bila berjanji selalu menepati; bersyukur bila mendapat kenikmatan dan bersabar bila mendapat cobaan. Seperti dalam Al-Quran surah 2. Al-Baqarah: 1-4: “Alif lamm miim. Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat” (QS 2. Al-Baqarah: 1-4) Al-Quran surah 2. Al-Baqarah: 177: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang yang orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS 2. Al-Baqarah: 177) Wallahu A’lam bishshawaab